8 Kurum 48 Kamu Personeli Alım İlanları Yayımlandı

8 Kurum 48 Kamu Personeli Alım İlanları Yayımlandı

Kamu Kurumları tarafından yapılan açıklamalarda alınacak 48 personelin farklı unvanlarda ve şehirlerde kamu personeli olarak kurumlar bünyesinde istihdam edileceği duyuruldu.

Niğde İli Azatlı ve Bağlama Belediye Başkanlıkları, Denizli İli Bekilli Belediye Başkanlığı, Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığı, İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığı, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanlığı, Kütahya ili Yenikent Belediye Başkanlığı ve Konya ili Karatay Belediye Başkanlığı yaptıkları açıklamalarda alınacak 48 personelin Muhasebeci, Zabıta Memuru, Tekniker, VHKİ, Veteriner, Bilgisayar İşletmeni ve Memur olmak üzere Teknik Hizmetler ve Genel İdare Hizmetleri sınıfında kurumlar bünyesinde istihdam edileceğini belirttiler.

Azatlı Belediyesi Muhasebeci için aranan nitelikler

Türk Vatandaşı olmak, Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Muhasebe Bilgi Sistemleri programlarının herhangi birinden mezun olmak, 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, Yapmış olmak, muaf, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) ve Görevini yapmasına engel akıl veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Adaylardan istenen belgeler

Kurum internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adayların Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı ve 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) istenmektedir.

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 6 – 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvuru kılavuzu.

Bekilli Belediyesi adaylar için aranan genel nitelikler

Türk Vatandaşı olmak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından belirtilen puan türünden puan almış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, Yapmış olmak, muaf, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) ve Görevini yapmasına engel akıl veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Başvuru İçin Özel Şartlar

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Adaylardan istenen belgeler

Kurum internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adayların Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği ve 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) istenmektedir.

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adaylar için sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar 17 Ağustos 2020 tarihinde Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/DENİZLİ adresinde yapılacaktır. 

Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav 17 Ağustos 2020 tarihinde Bekilli Belediye Başkanlığı kapalı Pazar yeri Bekilli/DENİZLİ adresinde yapılacaktır. 

Sözlü sınav saat 09.00’da başlayacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav saat 14.00’de başlayacaktır.

Başvuru kılavuzu.

Bağlama Belediyesi Adaylarda aranan genel nitelikler

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Muhasebe Bilgi Sistemleri programlarının herhangi birinden mezun olmak, 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, Yapmış olmak, muaf, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) ve Görevini yapmasına engel akıl veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Başvuruda istenen belgeler

Kurumdan veya kurum internet sitesinden temin edilecek başvuru formu, Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurum tarafından tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı ve 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) istenmektedir.

Başvuru şekli, zamanı ve yeri

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 6 Temmuz 2020 tarihinden 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini; Elektronik ortamda kurum internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bağlama Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. 

Sınav zamanı ve yeri

Bağlama Belediyesi hizmet binasında (Bağlama-Niğde) memur alımı için 23 Temmuz 2020 Perşembe Günü saat 10:00’da sözlü sınav yapılacaktır. 

Başvuru kılavuzu.

Akıncılar Belediyesi Adaylarda Aranan Genel Şartlar 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak, Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Adaylarda aranan özel şartlar

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, Memur kadroları için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranmaktadır.

Başvuruda istenen belgeler

Başvuru formu (Kurumdan veya kurum internet adresinden temin edilecektir), Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir, Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyece onaylanabilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyece onaylanabilir), Memur kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir) istenmektedir.

Başvuru yeri tarihi ve süresi

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23 – 27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvuru kılavuzu.

Sultangazi Belediyesi Adaylarda aranan genel şartlar

Türk vatandaşı olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, yapmış olmak, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak), Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP93 ve KPSSP94 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak ve Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak şartları aranmaktadır.

Adaylarda aranan Özel şartlar

Erkekler için 1.67 cm, Kadın adaylar için 1.60 cm boyunda olmak ve Boy Kilo arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak, Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranmaktadır.

Başvuruda istenen belgeler

Başvuru formu (Kurumdan veya kurum internet adresinden temin edilecek), Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı görülmek kaydıyla kurum tarafından onaylanacaktır), Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurum tarafından onaylanacaktır), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurum tarafından onaylanacaktır), KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı ve 3 adet fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacak) istenmektedir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

Başvuru esnasında istenen belgelerini 4 Ağustos 2020'den 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar (Başvurular mesai günlerinde saat 09:30-16:30 arasında) Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (Zemin Kat Başvuru Masası) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav yeri ve zamanı

Zabıta Memuru alımı için Sultangazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da başlamak üzere sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu.

Şenkaya Belediyesi Adaylarda aranan genel şartlar

Türk vatandaşı olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, yapmış olmak, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) ve Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak şartları aranmaktadır.

Adaylarda aranan özel şartlar

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranmaktadır.

Veteriner Hekim için aranan nitelikler

Lisans düzeyinde eğitim veren Veteriner Fakültelerinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartları aranmaktadır.

Başvuruda istenen belgeler

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir), Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) istenmektedir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20 Temmuz 2020’den 24 Temmuz 2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00 - 16:30 arasında) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.

Başvuru kılavuzu.

Yenikent Belediyesi Muhasebeci için aranan şartlar

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, Muhasebe veya Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının herhangi birinden mezun olmak,  en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak, olmamak şartları aranmaktadır.

Başvuruda istenen belgeler

Başvuru formu (Kurumdan veya kurum internet adresinden temin edilecek ve bu forma aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyece onaylanabilir)

Başvuru şekli ve süresi

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 4 Ağustos 2020 tarihinden 7 Ağustos 2020 perşembe günü saat 17.00 a kadar (mesai günlerinde 09:00-12.30 —13.30-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvuru kılavuzu.

Karatay Belediyesi Zabıta Memuru için aranan genel nitelikler

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartları aranmaktadır.

Zabıta Memuru 8 personel

Yerel Yönetimler, İşletme/İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans Programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranmaktadır.

Zabıta Memuru 7 personel
Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler Önlisans Programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranmaktadır.

Zabıta Memuru için aranan Özel şartlar

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Adaylardan istenen belgeler

Başvuru Formu ile başvuruda bulunulacaktır ( Başvuru Formu, Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ya da Belediye internet adresinden temin edilebilecektir) Başvuru formuna ayrıca aşağıdaki belgeler eklenecektir,

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir) ve altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) istenmektedir.

Başvuru şekli ve süreri

Başvuru formunu, eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte, 10 Ağustos 2020 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında (09:00-16:30 saatlerinde) Karatay Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru kılavuzu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum